Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Efter persondataforordningens art. 13 og 14 er Danske Havne forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for dig som registreret. I det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Danske Havne er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi står til hver en tid til rådighed for spørgsmål mv. vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

Danske Havn, Bredgade 23, 2. tv, 1260 København K

CVR-nr.: 1458 2428

Telefon: 72 11 81 00

E-mail: danskehavne@danskehavne.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Danske Havne rekrutterer løbende nye medarbejdere. Ligeledes bestræber Danske Havne sig på at være åbne for virksomhedspraktik, arbejdsprøvninger eller tilsvarende ordninger.

Til varetagelse af administration af ansættelsesprocessen behandler vi dine personoplysninger.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er, for de almindelige oplysninger, nødvendig for opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), samt for følsomme oplysninger af hensyn til Danske Havnes overholdelse af arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder. (art. 9, stk. 2, litra b)

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles med respekt og vi bestræber os på ikke at videregive disse medmindre vi er retteligt forpligtet, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som beskrevet ovenfor. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af det anførte retsgrundlag.

Databehandlere

Danske Havne søger at have en så gennemsigtig behandling af dine personoplysninger som muligt, hvorfor du nedenstående præsenteres for de databehandlere vi anvender. Databehandlerne håndterer dine personoplysninger efter Danske Havnes instruks og kan alene anvende dine oplysninger til det angivne formål.

Danske Havne anvender følgende databehandlere af relevans for dine personoplysning:

Al den data vi behandler om dig bliver opbevaret på vores elektroniske arkiv, som administreres af en ekstern leverandør, KIMO CONSULT ApS. KIMO CONSULT ApS er databehandler og må derfor alene behandle data efter vores instruks. KIMO CONSULT ApS sørger for at vores data opbevares forsvarligt og sikkert.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares på vores server. Kun i begrænset omfang vil oplysningerne fremgå af fysiske dokumenter, såfremt den konkrete behandling foranlediger dette.

Sletning

Alle personoplysninger som vi måtte indsamle om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen vil indgå i din personalesag, hvis du måtte få ansættelse hos os. Disse oplysninger vil herefter blive opbevaret så længe du er ansat og i indtil 5 år efter din fratræden.

Hvis du ikke tilbydes jobbet, vil vi som udgangspunkt slette din ansøgning 6 måneder efter, at du har modtaget et afslag. Vi opbevarer alene din ansøgning, for at kunne besvare dine eventuelle efterfølgende spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen til det aktuelle stillingsopslag.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vi opfordrer til at læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Din mulighed for at klage

Klager over Danske Havnes behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Scroll til toppen