Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes vedtægter vedtaget af generalforsamlingen den 26. april 2022

Download vedtægterne i et PDF-format.

Formål

§1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

Medlemskreds

§2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og udlejer havneinfrastruktur på kommerciel basis, kan optages som medlemmer. Såfremt en havn er delt op i flere enheder, f.eks. infrastruktur og suprastruktur, omhandler medlemskabet samtlige enheder. Havne indmelder sig skriftligt til bestyrelsen, der skal godkende optagelse.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at enkeltpersoner, havne beliggende udenfor Danmark, selskaber med særlige havneinteresser eller andre foreninger kan optages som associerede medlemmer. Associerede medlemmer har ikke mulighed for at blive udpeget til bestyrelsen.

Udmelding af Danske Havne skal ske skriftligt med 1 års varsel til udløbet af Danske Havnes regnskabs­år. Udmelding af associerede medlemmer skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Efter udtræden har havnen eller det associerede medlem intet krav på Danske Havne.

Generalforsamlingen

§3 Generalforsamlingen er Danske Havnes højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år. Generalforsamling afholdes i første halvår. Bestyrelsen fastsætter tid og sted, som meddeles med­lemmerne senest 2 måneder før afholdelsen. Udsendelse af dagsorden og even­tuelle bilag skal udsendes senest 14 dage forud for den ordinære generalforsam­ling.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrel­sen i hænde senest 45 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nød­vendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Tid og sted for ekstraordinær gene­ralforsamling fastsættes af bestyrelsen med samme tidsfrister som i §3.

§5 Alle medlemshavne kan være til stede på generalforsamlingen med det antal repræsentanter, de selv ønsker. De mødeberettigede skal have status af ejer repræsentant, havneudvalgs- eller havnebestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller ledende medarbejder. Medlemmerne underretter Danske Havne om deres repræsentation senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Associerede medlemmer kan deltage på generalforsamlingen med taleret men uden stemmeret.

De 20 største havne rangeret efter driftsomsætning i den pågældende medlemshavns forudgående regnskabsår har hver 2 stemmer. Øvrige havne har hver en stemme. Undtaget er dog valg til bestyrelsen, hvor de 6 største havne beregnet efter driftsomsætning ingen stemmevægt har, da disse havne udpeger medlemmer til bestyrelsen.

De enkelte medlemshavne træffer selv beslutning om, hvilken mødeberettiget, der bærer havnens stemme.

Stemmeafgivning på generalforsamlingen kan kun ske ved fremmøde. Beslut­ninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget er dog vedtægtsændringer og beslutning om opløsning, se §§ 20-21. Et forslag bortfalder, hvis stemmetallet står lige. Afstemninger skal, når det forlanges, foregå skriftligt.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling), eller tilbyde medlemmerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). Medlemmerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.

Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedure for deltagelse i elektronisk eller delvis elektronisk generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

§6 Ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordens­punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for Danske Havnes virksomhed siden sidste ordi­nære generalforsamling.
  3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  4. Meddelelse om udpegning af 6 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 9.
  5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
  7. Godkendelse af regnskab for regnskabsår siden sidste generalforsamling.
  8. Valg af revisor for de kommende 2 år.
  9. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
  10. Eventuelt.

Bestyrelsen

§7 Bestyrelsen består af 13 medlemmer. Bestyrelsen udpeges eller vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling, jf. §§ 9-11.

Enhver, som et medlem måtte indstille, er valgbar eller udpegelsesberettiget til bestyrelsen.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem­merne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8 Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte fora til større eller mere kontinuerte opgaver. Bestyrel­sen kan fastsætte kommissorium for foraene.

§9 De 6 største medlemshavne, rangeret efter driftsomsætning i regnskabsåret forud for valg til bestyrelsen, udpeger hvert et medlem til bestyrelsen. Opstår der i perioden vakance kan det enkelte medlem supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§10 Havne, der i medlemskredsen er rangeret som nr. 7 til og med nr. 20 efter driftsomsætning i regnskabsåret forud for valg til bestyrelsen, vælger 5 med­lemmer til bestyrelsen. Herudover vælges 1. og 2. suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et af de 5 bestyrelsesmedlemmer udtræder.

§11 De resterende havne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Herudover vælges 1 suppleant, der indsættes i bestyrelsen i tilfælde af, at et af de 2 bestyrelsesmed­lemmer udtræder.

§12 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af havne omfattet af § 9 vælger af bestyrel­sens midte Danske Havnes formand. Den samlede bestyrelse vælger af sin midte Danske Havnes næstformand.

§13 Bestyrelsen tegner Danske Havne. Formanden og Danske Havnes direktør eller to bestyrelsesmedlemmer og Danske Havnes direktør er bemyndiget til at tegne foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem, til direktøren eller til en sekretariatsmedarbejder.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån udøves tegningsretten af den samlede bestyrelse.

Honorar

§14 Honorar til formand, næstformand og medlemmer af bestyrelsen i øvrigt fastsættes efter indstilling fra den afgående bestyrelse af generalforsamlingen for den kommende valgperiode. Herudover dækkes det enkelte bestyrelsesmedlems rejse- og opholdsudgifter ved deltagelse i møder og andre aktiviteter på vegne af Danske Havne.

Daglig ledelse

§15 Bestyrelsen ansætter en direktør, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Direktørens løn- og ansættelsesforhold fastsættes af bestyrelsen.

§16 Danske Havne påtager sig ikke et rådgivningsansvar i forbindelse med medlemsservice og rådgivning/vejledning af medlemmer.

Medlemskontingent

§17 Til dækning af Danske Havnes udgifter m.m. betaler havnene et kontingent baseret på følgende kontingentandele.

Samlet driftsomsætning i
det forløbne regnskabsår for medlemmet
Kontingent-
andele
 0 - 499.999 1
500.000 - 999.999 2
1.000.000 - 1.999.999 3
2.000.000 - 2.499.999 4
2.500.000 - 2.999.999 6
3.000.000 - 3.999.999 8
4.000.000 - 4.999.999 10
5.000.000 - 5.999.999 12
6.000.000 - 11.999.999 16
12.000.000 - 14.999.999 24
15.000.000 - 19.999.999 32
20.000.000 - 29.999.999 37
30.000.000 - 39.999.999 42
40.000.000 - 59.999.999 50
60.000.000 - 79.999.999 60
80.000.000 - 99.999.999 75
Over 100 mio. 90

De 6 største medlemshavne, der jf. § 9 hver udpeger et medlem til bestyrelsen, betaler udover kontingentet baseret på andele et fast beløb på 90.000 kr./året.  Beløbet pristalsreguleres med nettoprisindekset.  Dette beløb opkræves af havnene det år, de indtræder i bestyrelsen uanset, at udpegning først sker i forbindelse med en generalforsamling i løbet af året.

Kontingentandelens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Minimumskontingentet udgør dog 5.000,- kr. årligt. Beløbet pristalsreguleres med nettoprisindekset.

Indeksreguleringen sker i forhold til ændringen i nettoprisindekset pr. 1. oktober 2018.

Bestyrelsen opkræver kontingentet for det forløbne år så vidt muligt inden udløbet af det første kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

Associerede medlemmer kan optages på særlige vilkår med et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Ændringer i kontingents størrelse varsles med 6 måneder.

Regnskab og revision

§18 Danske Havnes regnskabsår er kalenderåret.

§19 Bestyrelsens aflægger det årlige regnskab. Generalforsamlingen kan bemyn­dige bestyrelsen til at vælge revisionsselskab. Regnskabet godkendes af bestyrelsen, og de reviderede regnskaber siden sidste generalforsamling fremlægges til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer og opløsning af Danske Havne

§20 Ændringer af nærværende vedtægter må for at være gyldige vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§21 Opløsning af Danske Havne må, for at være gyldig, vedtages på en general­forsamling med mindst ¾ af de mulige stemmer. Hvis ¾ af de mulige stemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen straks indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal af de på denne generalforsamling repræsenterede stemmer.

Besluttes opløsning tages samtidig bestemmelse om anvendelse af Danske Havnes evt. overskydende midler eller gæld.

Vedtægterne er vedtaget på Danske Havnes ordinære generalforsamling den 26. april 2022 i Aalborg og træder umiddelbart herefter i kraft.

Scroll til toppen