Tema: Vindeventyret går gennem de danske havne

Følg havnenes engagement i vindeventyret i dag og i fremtiden!

Danske Havnes vedtægter vedtaget af generalforsamlingen den 10. april 2018

Download vedtægterne i pdf-format

Formål

§ 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

Medlemskreds

§ 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og udlejer havneinfrastruktur på kommerciel basis, kan optages som medlemmer. Havne indmelder sig skriftligt til bestyrelsen, der skal godkende optagelse.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at enkeltpersoner, selskaber med særlige havneinteresser eller andre foreninger kan optages som associerede medlemmer.

Udmelding af Danske Havne skal ske skriftligt med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb. Efter udtræden har havnen intet krav på Danske Havne.

Generalforsamlingen

§ 3 Generalforsamlingen er Danske Havnes højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år. Generalforsamling afholdes i første halvår. Bestyrelsen fastsætter tid og sted, som meddeles medlemmerne senest 2 måneder før afholdelsen. Udsendelse af dagsorden og eventuelle bilag skal udsendes senest 14 dage forud for den ordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 45 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skiftligt fremsætter ønske om det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Tid og sted for ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen med samme tidsfrister som i § 3.

§ 5 Alle medlemshavne kan være til stede på generalforsamlingen med det antal repræsentanter, de selv ønsker. De mødeberettigede skal have status af ejer repræsentant, havneudvalgs- eller havnebestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller ledende medarbejder. Medlemmerne underretter Danske Havne om deres repræsentation senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

De 20 største havne rangeret efter driftsomsætning i det foregående indkomstår har hver 2 stemmer. Øvrige havne har hver en stemme. Undtaget er dog valg til bestyrelsen, hvor de 5 største havne beregnet efter driftsomsætning ingen stemmevægt har, da disse havne udpeger medlemmer til bestyrelsen.

De enkelte medlemshavne træffer selv beslutning om, hvilken mødeberettiget, der bærer havnens stemme.

Stemmeafgivning på generalforsamlingen kan kun ske ved fremmøde. Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget er dog vedtægtsændringer og beslutning om opløsning, se §§ 22-23. Et forslag bortfalder, hvis stemmetallet står lige. Afstemninger skal, når det forlanges, foregå skriftligt.

§ 6 Ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for Danske Havnes virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag
4. Meddelelse om udpegning af 5 bestyrelsesmedlemmer, jv § 9
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, jv. § 10
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, jv. § 11
7. Godkendelse af regnskab for regnskabsår siden sidste generalforsamling
8. Valg af revisor for de kommende 2 år
9. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
10. Eventuelt

Bestyrelsen

§ 7 Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Bestyrelsen udpeges eller vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling, jv. §§ 9-11.

Enhver, som et medlem måtte indstille, er valgbar eller udpegelsesberettiget til bestyrelsen.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Bestyrelsen beslutter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte fora til større eller mere kontinuerte opgaver. Bestyrelsen kan fastsætte kommissorium for foraene.

§ 9 De 5 største medlemshavne, rangeret efter driftsomsætning i regnskabsåret forud for valg til bestyrelsen, udpeger hvert et medlem til bestyrelsen. Opstår der i perioden vakance kan det enkelte medlem supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 10 Havne, der i medlemskredsen er rangeret som nr. 6 til og med nr. 20 efter driftsomsætning i regnskabsåret forud for valg til bestyrelsen, vælger 4 medlemmer til bestyrelsen. Herudover vælges 1. og 2. suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et af de 4 bestyrelsesmedlemmer udtræder.

§ 11 De resterende havne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen. Herudover vælges 1 suppleant, der indsættes i bestyrelsen i tilfælde af, at et af de 2 bestyrelsesmedlemmer udtræder.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af havne omfattet af § 9 vælger af bestyrelsens midte Danske Havnes formand. Den samlede bestyrelse vælger af sin midte Danske Havnes næstformand.

§ 13 Bestyrelsen tegner Danske Havne. Formanden og Danske Havnes direktør eller to bestyrelsesmedlemmer og Danske Havnes direktør er bemyndiget til at tegne foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem, til direktøren eller til en sekretariatsmedarbejder.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån udøves tegningsretten af den samlede bestyrelse.

Honorar

§ 14 Honorar til formand, næstformand og medlemmer af bestyrelsen i øvrigt fastsættes efter indstilling fra den afgående bestyrelse af generalforsamlingen for den kommende valgperiode. Herudover dækkes det enkelte bestyrelsesmedlems rejse- og opholdsudgifter ved deltagelse i møder og andre aktiviteter på vegne af Danske Havne.

Daglig ledelse

§ 15 Bestyrelsen ansætter en direktør, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Direktørens løn- og ansættelsesforhold fastsættes af bestyrelsen.

Medlemskontingent

§ 17 Til dækning af Danske Havnes udgifter m.m. betaler havnene et kontingent baseret på følgende kontingentandele.

Samlede driftsindtægter i
det forløbne regnskabsår
Kontingent-
andele
0- 499.9991
500.000- 999.9992
1.000.000- 1.999.9993
2.000.000- 2.499.9994
2.500.000- 2.999.999 6
3.000.000- 3.999.9998
4.000.000- 4.999.99910
5.000.000- 5.999.999 12
6.000.000- 11.999.99916
12.000.000- 14.999.99924
15.000.000- 19.999.99932
20.000.000- 29.999.99937
30.000.000- 39.999.99942
40.000.000- 59.999.99950
60.000.000- 79.999.99960
80.000.000- 99.999.99975
Over 100 mio.90

De 5 største medlemshavne, der jvf. § 9 hver udpeger et medlem til bestyrelsen, betaler udover kontingentet baseret på andele et fast beløb på 90.000 kr./året. Beløbet pristalsreguleres med nettoprisindekset. Dette beløb opkræves af havnene det år, de indtræder i bestyrelsen uanset, at udpegning først sker i forbindelse med en generalforsamling i løbet af året.

Kontingentandelens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Minimumskontingentet udgør dog 5.000,- kr. årligt. Beløbet pristalsreguleres med nettoprisindekset.

Bestyrelsen opkræver kontingentet for det forløbne år så vidt muligt inden udløbet af det første kvartal i det efterfølgende regnskabsår.

Havne med specielle forhold eller grupper af havne samt associerede medlemmer kan optages på særlige vilkår med et kontingent, der aftales ved forhandling med bestyrelsen.

Regnskab og revision

§ 18 Danske Havnes regnskabsår er kalenderåret.

§ 19 Bestyrelsens aflægger det årlige regnskab. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at vælge revisionsselskab. Regnskabet godkendes af bestyrelsen, og de reviderede regnskaber siden sidste generalforsamling fremlægges til endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer og opløsning af Danske Havne

§ 20 Ændringer af nærværende vedtægter må for at være gyldige vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 21 Opløsning af Danske Havne må, for at være gyldig, vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de mulige stemmer. Hvis ¾ af de mulige stemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen straks indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal af de på denne generalforsamling repræsenterede stemmer.

Besluttes opløsning tages samtidig bestemmelse om anvendelse af Danske Havnes evt. overskydende midler eller gæld.

Vedtægterne er vedtaget på Danske Havnes ordinære generalforsamling den 10. april 2018 i Esbjerg og træder umiddelbart herefter i kraft.

Scroll til toppen