Vækstfonden: Vækstkaution

Nationalt

Hvad kan der søges til?

Forbedring af produkter, koncepter, produktionsmetoder eller serviceydelser: materielle anlægsarkiver, markedsundersøgelser, patentansøgninger og prototypeudvikling, Kassekredit, Driftsudgifter, Udvikling og fornyelsesprojekter – herunder produktionsmetoder og udstyr, salg og markedsføring.

NB: EU-regler om statsstøtte betyder, at der er nogle særlige betingelser for fiskeri, forarbejdning af fiskevarer og akvakultur. Der stilles ikke Vækstkaution for udgifter ved ejerskifte af virksomheder inden for fiskeri, forarbejdning af fiskevarer og akvakultur.

Fiskeri
Vækstkaution dækker her maks. finansiering på op til 2,2 mio. kr. Finansieringen kan omfatte alle udgifter undtagen udvidelse og modernisering af fiskekapaciteten og køb og ombygning af fiskefartøjer.

Forarbejdning af fiskevarer

Vækstkaution kan dække finansiering, der vedrører:

Højkvalitetsprodukter til nichemarkeder

Anvendelse af mindre udnyttede arter, biproduktion og affald

Nye produkter, hvor der bliver anvendt ny teknologi eller nye produktionsmetoder

Afsætning af produkter fra lokale landinger og akvakultur.

Akvakultur
Vækstkaution dækker ikke finansiering af eksportordrer eller etablering og drift af distributionsnet. Vi dækker her finansiering på maks. 2,2 mio. kr., der vedrører:

Omlægning til nye arter

Omlægning til metoder, der væsentligt reducerer påvirkningen af miljøet.

Hvem kan søge?

Små og mellemstore virksomheder, inden for alle brancher, med et CVR-nummer og adresse i Danmark kan søge om Vækstkaution. Det vil sige virksomheder med:

op til 250 medarbejdere (årsværk)
en omsætning på op til 372 mio. kr. eller en balancesum på op til 320 mio. kr. om året.
Er virksomheden ejet af en anden virksomhed, skal denne virksomheds medarbejdere og omsætning medregnes, hvis ejerandelen er over 25 pct.

Særlige betingelser
Hvis du har en virksomhed inden for landbrug eller vejtransport, skal du være opmærksom på, at EU-reglerne om statsstøtte betyder, at der er særlige betingelser for disse erhverv.

Du kan her læse mere om EU-reglerne om statsstøtte til:

Landbrug
Vejtransport

Vil du søge om Vækstkaution til fiskeri, forarbejdning af fiskevarer og akvakultur, anbefaler vi dig at kontakte kautionschef Niels Kipp Lauesen, nkl@vf.dk.

Særligt for iværksættere og små virksomheder
Læs mere om Vækstkaution for mikrolån

Beløb & betingelser

Hvad koster det?
Prisen for en Vækstkaution består af:

en engangspræmie på 1,5 pct. af finansieringsbeløbet
en årlig præmie på 1,5 pct. af finansieringen.
For ændring af kautionspolicen, bortset fra ændring af nedskrivningsprofilen, betales et gebyr på 1.000 kr.

Vilkår
Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år.

Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Har kautionen eksempelvis en løbetid på fem år, bliver andet års præmiebetaling derfor på 80 pct. af første års præmie. Tredje års præmiebetaling bliver dernæst på 60 procent, fjerde års præmie bliver på 40 procent, og femte års præmie bliver på 20 procent.

Gebyrer for ændringer og udsættelse af kautionens nedskrivning fremgår af vilkårene, der kan downloades i højre spalte.

Udbetaling af kaution til finansieringsinstituttet kan ske, når et lån er misligholdt. Finansieringsinstituttet kan efter aftale med Vækstfonden give henstand med betaling eller nedsætte ydelserne på finansieringen med Vækstkaution.

Hvad er en Vækstkaution?
Kan din virksomhed ikke stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få en finansiering i fx banken eller i dit leasingselskab, kan du anvende en Vækstkaution til at afdække risikoen. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Kautionen dækker alle typer af finansiering på op til 2 mio. kr.
Kautionen dækker op til 75 pct. af finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
Finansieringsinstituttet, som fx kan være din bank, dit realkreditinstitut eller leasing- og factoringselskab, yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen.
Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer.
Vækstkaution kan også bruges til garantier.
Vækstkautionen kan benyttes til næsten alle typer af finansiering, heriblandt arbejds- og betalingsgarantier, bank- og realkreditlån, kassekreditter, factoring og leasing.